'Ille dhuinn bhòidich


CHORUS:
Hi rì ho ró 'ille dhuinn,
'ille dhuinn bhòidich,
Hi rì ho ró 'ille dhuinn

Gura mis' tha fo mhulad,      Unhappy am I,
Giùlain culars Righ Deòrsa     Wearing King George's colours

'S mi ri giùlain a' ghunna     Carrying a gun
Ann an cuideachd a' Choirneil.   In the Colonel's company

Thàna litir nach b'éibhinn     A letter that was not pleasant came
A Dùn Éidean 'nar còmhdhail,    From Edinburgh to meet us.

Fhuar sinn òrdan bhith màirtseadh We got an order to march
Gu stràid nan ceum còmhnard,    To the street that is level.

Gu stràid nan ceum socair,     To the street where walking's easy,
Far nach diochann ar bròg sinn.  Where our shoes will not hurt us.

Bha fife fhuaimneach is druma   There was a fife sounding, and drum,
'Gar cumail an òrdan.       Keeping us in order.

Dol air bòrd ann an Lìte,     Embarking at Leith,
'S ninn cinnteach as seòladh.   We made certain of sailing.

Back to Chapter

Back to Contents List


Embro, Embro
Copyright © 2001, Jack Campin