Black Mary

Chai' Banachag na Bouille o Bhouchaileachd earrich oirn
Horo Mhari Gu'n Teantigh tu rinne
Na Gaubhna na'n Sinigh fo bhinn aig na feannagan 
Horo Mhari Gu'n Teantigh tu rinne

CHORUS: 'S a Mhari nan tigea' tu thaitne tu rinne
    'S a Mhari nan tigea tu thaitne tu rinne
    'S a Mhari nan tigea tu b'e do bheatha aginne
    Horo Mhari Gu'n Teantigh tu rinne

Nuair theid thu Duneidin's luchd Beurla farraid ort / Horo...
Bith Cnocada arda gan cuireadh air t'anarta / Horo...

Tha Ruari fo' gruaimean on chual e mun Bhanarach / Horo...
Cha dean e car feum ma threigeas a Leannan e / Horo...
The maid of the fold is from Herding in the Spring
Horo Black Mary return to me
The stirks lie condemned to the power of the Crows
Horo Black Mary return to me.

CHORUS: O Mary return, then happy I'll be,
    O Mary return, then happy I'll be,
    O Mary return and welcome you'll be
    Horo Black Mary return to me.

When you go to Edinburgh, in English they'll ask for you, / Horo...
High knotted ribbons will adorn your Head-dress / Horo...

Rory is melancholy since he heard of the maid of the Dairy / Horo...
He'll never do good if his Sweet-heart forsakes him / Horo...

Back to Chapter

Back to Contents List


Embro, Embro
Copyright © 2001, Jack Campin